Podatek rolny od osób prawnych

Urząd Gminy Krokowa
ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa
telefon: +48 58 675 41 00 fax: +48 58 675 41 01
Podstawa prawna
 • Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (z późn. zmianami)
 • Ustawy ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (z późn. zmianami)
Wymagane wnioski
Wymagane załączniki

Obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.

 • DR-1 deklaracja na podatek rolny od osób prawnych
 • ZR-1/A dane o nieruchomościach
 • ZR-1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

Obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

 • DR-1 deklaracja na podatek rolny
 • ZDR-1 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • ZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy Krokowa
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
 • PDF Formularz DR-1
 • PDF Załącznik ZDR-1
 • PDF Załącznik ZDR-2
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Ulgi:
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100ha:

 • przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego
 • w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.

2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu.

Termin załatwienia sprawy

Osoby prawne obowiązane są składać deklaracje w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Uwagi

W sytuacji, gdy rada gminy w granicach uprawnień ustanowionych w art.6 ust.3 ustawy o podatku rolnym nie obniża ceny skupu żyta, to podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w danym roku podatkowym stanowią ceny skupu żyta ustalone w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020
wyniosła 58,46 zł za 1 dt. (M.P.2019 Poz. 1017).

A. Wysokość podatku rolnego określa samodzielnie podatnik w złożonej deklaracji

B. Zwalnia się od podatku rolnego użytki rolne klasy V, VI, VI z oraz grunty zadrzewione i zakrzewione, ustanowione na użytkach rolych.

C. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty:

 • raty podatku wpłaca się bez wezwania
 • wniosek wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym należy złożyć w sekretariacie Urzędu
  - wniosek o odroczenie (format DOC)
  - wniosek o rozłożenie na raty (format DOC)
  - oświadczenie o stanie majątkowym (format DOC)

D. Podatek rolny można umorzyć:

 • wniosek wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym należy złożyć w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
  - wniosek o umorzenie (format DOC)
  - oświadczenie o stanie majątkowym (format DOC)

E. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie

 • należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
 • w przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Koszalinie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

F. Terminy płatności podatku rolnego:

 • I rata - do 15 marca każdego roku
 • II rata - do 15 maja każdego roku
 • III rata - do 15 września każdego roku
 • IV rata - do 15 listopada każdego roku
 • osoby prawne są obowiązane wpłacać raty podatku rolnego bez wezwania

G. Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Gminy.