Podatek od środków transportowych

Urząd Gminy Krokowa
ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa
telefon: +48 58 675 41 00 fax: +48 58 675 41 01
Podstawa prawna
  • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (z późn. zmianami)
  • Ustawy ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (z późn. zmianami)
Wymagane wnioski
Wymagane załączniki
  • deklaracja na podatek od środków transportowych na druku DT-1 (format PDF)
  • załącznik do deklaracji DT-1 na druku DT/1A (format PDF)
  • umowę kupna - sprzedaży
  • dowód rejestracyjny - do okazania
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy Krokowa
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF Formularz DT-1
  • PDF Załącznik DT/1A
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Termin załatwienia sprawy

Podatek płatny jest w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 lutego i do 15 września każdego roku.

Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Uwagi

A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty:

B. Podatek od środków transportowych można umorzyć:

C. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego:

  • organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami
  • w przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Koszalinie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych

D. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy.